INTEGRITETSPOLICY 

Senast uppdaterad 2019-01-01
 
Motionsform i Örebro AB med org.nr. 556785-1190 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 
Personuppgifter som vi behandlar om dig
Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar (utifrån behov) är namn, adress, personnummer, e-post, telefonnummer samt din hälsodeklaration.
Vi registrerar även information såsom tidsbokningar, vissa köp, anteckningar efter möten för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.
När du kontaktar oss via formulär på webbplats, via e-post eller en e-tjänst och klickar på ”Skicka”, ger du automatiskt ditt godkännande (samtycke) till att vi lagrar dina uppgifter.
Vi använder Google Analytics för att spåra användarinteraktion på vår hemsida. Vi använder dessa data för att se hur många personer som använder vår hemsida, för att bättre förstå hur de hittar och använder den.
 
Hur använder vi dina personuppgifter
- För att kunna fastställa din identitet
- För att ge dig information om och hantera dina tidsbokningar
- För att kunna följa upp och återkoppla till dig
- För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster
- För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig
- För att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.
 
Laglig grund för vår behandling
Behandlingen av personuppgifter sker med den lagliga grunden för att Motionsform ska kunna uppfylla ett avtal eller med stöd av intresseavvägning. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen och konsumentköplagen ställer är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.
 
Direktmarknadsföring och Profilering
Motionsform kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du ev. avregistrerar dig.
 
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Dessa tredje parter (leverantörer av bokföring/revision, bokföringssystem, e-postutskick, sms-utskick, betalning-/kredit- & inkassotjänster) har valts ut noggrant och de har bekräftat att de följer GDPR reglerna.
 
Hur skyddar och sparar vi din personliga information?
Motionsform vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.
Uppgifter sparas och behandlas till dess att du ev önskar att bli raderad/anonymiserad genom att kontakta oss.
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen.
 
Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss. Kontakta oss och begär att få informationen. För din säkerhet lämnas denna information endast personligen till dig (mot uppvisande av giltig ID-handling). Om du anser att de personuppgifter som Motionsform har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta oss. Motionsform är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
 
Länkar till andra sidor
På Motionsform.se kan det förekomma länkar till externa webbsidor som Motionsform inte har bestämmande inflytandet över. Dessa omfattas inte av denna policy
 
Frågor
Kontakta oss om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter (via info@motionsform.se). När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.